Služba za naučno-istraživački rad

facebook  instagram

Služba za naučno-istraživačku, obrazovnu i publicističku delatnost

Služba se bavi naučno-istraživačkom, obrazovnom i ekspertiznom delatnošću, u smislu praćenja najnovijih naučnih dostignuća u oblasti psihijatrije, psihologije, psiho i socioterapije, kao dela ukupne zvanične naučne medicine, mogućnostima njihove implementacije u proces rada u Klinici, sprovođenjem i realizacijom edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, kao i pratećim stručnim medicinskim poslovima.

Klinika sarađuje sa drugim srodnim institucijama u zemlјi i svetu i učestvuje u multicentričkim međunarodnim studijama. Služba koncipira, aplikuje i izvodi naučno-istraživačke projekte dobijene konkursom od nadležnog ministarstva ili drugih institucija u Republici Srbiji, kao i prihvaćene međunarodne projekte i istraživanja postavlјena u samoj Klinici, a za čiju realizaciju sredstva se obezbeđuju ili u zemlјi ili u inostranstvu. Realizuje klinička ispitivanja lekova od prve do četvrte faze, dodiplomsku, poslediplomsku i specijalističku edukaciju studenata i evaluaciju sopstvenih istraživanja.

Služba za naučnoistraživačku, ekspertiznu i obrazovnu delatnost i prateće stručne medicinske poslove organizaciono funkcioniše kroz:

1. Odeljenje zdravstvenih saradnika svoju delatnost ostvaruje za potrebe Klinike i njenih organizacionih jedinica stručnim angažovanjem zdravstvenih saradnika, a prema potrebi i celih timova. S obzirom na to da su zvanja zdravstvenih saradnika vezana za posebne naučne, a time i stručne oblasti, ovo odelјenje je podelјeno na:

  • Odsek za psihologiju
  • Odsek za socijalni rad i specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

2. Odsek za organizaciju, planiranje, evaluaciju, medicinsku statistiku i informatiku je samostalna organizaciona jedinica u okviru Službe koja se bavi organizacijom i planiranjem razvoja, kao i evaluacijom postignutih rezultata; prati i kontroliše kvalitet rada u Klinici; i implementira informacione tehnologije u zdravstvu.

3. Odelјenje za laboratorijsku dijagnostiku obavlјa zdravstvenu delatnost iz oblasti laboratorijske medicine, tj. biohemijske i hematološke dijagnostike, laboratorijsko određivanje nivoa koncentracije psihoaktivnih supstanci i lekova u krvi i u urinu.

4. Odsek za farmaceutsku delatnost (bolnička apoteka, klinička farmakologija i sanitetsko snabdevanje) snabdeva organizacione jedinice Klinike lekovima, medicinskim sredstvima i sanitetsko-potrošnim materijalom, neophodnim za lečenje pacijenata i obezbeđuje racionalnu farmakoterapiju u okviru sprovođenja koncepta farmaceutske zdravstvene zaštite. Farmaceutske usluge uklјučuju pružanje informacija, savetovanje, edukaciju i obuku zaposlenih u Klinici kako bi se unapredilo javno zdravlјe. U okviru Bolničke apoteke odvijaju se aktivnosti vezane za farmakovigilancu, prikuplјaju se povratne informacije o neželјenim reakcijama na lekove, farmakoterapijskim greškama, nedostacima u kvalitetu lekova, i sačinjavaju izveštaji o prometu lekova, medicinskih sredstava i sanitetsko-potrošnog materijala. U Bolničkoj apoteci se skladište i dnevno distribuiraju lekovi, medicinska sredstva i sanitetsko-potrošni materijal. Bolnička apoteka prati potrošnju lekova i sprovodi farmako-ekonomsku analizu, učestvuje u formiranju bolničke liste lekova po terapijskim dijagnostičkim indikacijama i učestvuje u izradi Plana nabavke u delu nabavke lekova, medicinskih sredstava i sanitetsko-potrošnog materijala. U okviru obrazovne delatnosti, u Bolničkoj apoteci se obavlјa deo pripravničkog staža diplomiranih farmaceuta i farmaceutskih tehničara.

Služba za naučno-istraživačku, ekspertiznu i obrazovnu delatnost i prateće stručne medicinske poslove svoju naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost obavlјa na nivou kadrovskih i prostornih potencijala cele Klinike.

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.