O Klinici

facebook  instagram

O Klinici

Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”, iako najstarija psihijatrijska ustanova jugoistočnog dela Evrope, svakodnevno unapređuje svoj rad i transformiše se u skladu sa modernim svetskim standardima. Naša osnovna delatnost je dijagnostika, integrativno lečenje i tretman pacijenata sa psihijatrijskim poremećajima, dominantno iz kategorija psihotičnih poremećaja.

Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević” se u poslednjih nekoliko godina značajno restrukturisala u cilju intenziviranja lečenja i nege psihijatrijskih pacijenata. Naša Urgentna psihijatrijska služba pokriva čitav region Beograda, a dobrim delom i teritoriju Srbije, permanentnim radom 24 sata svih 365 dana u godini.

U Urgentnoj psihijatrijskoj službi, lekari naše Klinike pregledaju i leče između 6500 i 7000 nama upućenih pacijenata, od čega se prosečno 3000 pacijenata primi na bolničko lečenje. Od ukupnog broja bolnički lečenih pacijenata, skoro 10% se prima prinudnim putem, od čega se uz asistenciju policije prima oko 60-70% prinudno primljenih pacijenata. Najčešći povod za prijem je izražena klinička slika psihomotornog uznemirenja i agitacije. Oko 90% svih hospitalizovanih pacijenata jedno vreme provedu na lečenju u jedinicama intenzivne psihijatrijske nege.

Pored toga, u Polikliničkoj službi naše ustanove, među pacijentima poznatoj kao “Dispanzer”, godišnje se leči oko 33000 pacijenata, pri čemu oko 900 pacijenata godišnje dolazi zarad prvog psihijatrijskog pregleda.

Jedinica Intenzivne psihijatrijske nege Klinike ispunjava standarde intenzivne psihijatrijske nege i tretmana, a u njenom sastavu radi jedno odeljenje intenzivne nege sa 20 postelja u delu Klinike u Padinskoj Skeli i dve organizacione jedinice sa po 12 postelјa u Beogradskom sektoru.

Sredinom 2012. godine otvoreno je Kliničko odeljenje „Prof. dr Jovan Veljković-Žuća“ za za intenzivno psihijatrijsko lečenje i negu adolescenata uzrasta 14-18 godina, koje funkcioniše i kao odvojena urgentna psihijatrijska služba za pacijente ove životne dobi sa teritoriji cele Srbije. Kapacitet odeljenja je 20 postelja, a nakon završetka intenzivnog psihijatrijskog lečenja, adolescenti se upućuju na dalje stacionarno ili ambulantno lečenje u matičnim ustanovama.

Integrativni pristup tretmana psihijatrijskih pacijenata ostvaruje se na svih deset kliničkih odelјenja angažovanjem zdravstvenih radnika (lekara i medicinskih sestara/tehničara), zdravstvenih saradnika (psihologa, socijalnih radnika, sociologa) i specijalnih pedagoga (defektologa, logopeda). Na svakom kliničkom odelјenju sprovodi se farmakoterapija, individualna psiho i socioterapija, kao i grupna, okupaciona i radna terapija. Tokom hospitalizacije svi prvi put bolnički lečeni pacijenti i njihove porodice, kao i jedan deo višestruko lečenih pacijenata i njihovih porodica biva uključen u program tercijarne prevencije sa ciljem prevencije ponovnog pogoršanja bolesti i prilagođavanja za punopravni povratak u zajednicu u kojoj pacijent živi. Deo pacijenata i njihovih porodica upućujemo na sistemsku porodičnu terapiju zarad rada na disfunkcionalnim obrascima porodičnog funkcionisanja. Prosečna dužina lečenja na kliničkim odelјenjima je oko 40 dana.

Neki pacijenti se nakon bolničkog lečenja usmeravaju na produženo lečenje u uslovima parcijalne hospitalizacije u našu Dnevnu bolnicu sa oko 140 dostupnih mesta tzv. stolica, gde se intenzivira individualni i grupni psihoterapijski rad, kao i okupacioni program.

Većina pacijenata se posle bolničkog lečenja otpušta kući sa predlogom dalјeg Polikliničkog lečenja u našoj Klinici ili u mestu stanovanja. S tim u vezi, u 2014. godini smo u naš rad uključili aktivnosti razvoja programa u zajednici u cilju daljeg skraćenja dužine bolničkog lečenja, smanjenja broja ponovljenih hospitalizacija i unapređenja reintegracije i resocijalizacije naših pacijenata. Ove aktivnosti uključuju:

  • Usluge tercijarne prevencije
  • Usluge sistemske porodične psihoterapije
  • “Otvorena vrata Klinike Laza Lazarević” za savetodavni rad sa pacijentima i porodicama, mentorski rad sa lekarima opšte medicine, socijalnim radnicima i drugim zainteresovanim zdravstvenim saradnicima
  • Saradnju sa nevladinim organizacijama i udruženjima pacijenata

U okviru Klinike funkcioniše i Psihoterapijski odsek u kome se sprovodi individualna i grupna psihoterapija mladih sa dominantnim psihodinamičkim i kognitivno bihejvioralnim psihoterapijskim modalitetima; grupna psihoanalitička psihoterapija pacijenata u remisiji; psihodramska psihoterapijska grupa; grupna kognitivno bihejvioralna psihoterapija učenja životnih veština; porodična psihoterapija sa jednom porodicom i grupna porodična psihoterapija alkoholizma, kao i Klub lečenih alkoholičara „Skela“ koji postoji više od 40 godina.

Klinika „Dr Laza Lazarević“ je kroz Odsek za forenzičku psihijatriju aktivna i u oblasti psihijatrijskih veštačenja i lečenja forenzičkih pacijenata. Ovu delatnost obavljaju psihijatri i psiholozi koji poseduju sve stručne kvalifikacije i naučna zvanja iz ove oblasti. Psihijatrijska veštačenja obuhvataju predmete iz krivičnog i građanskog prava i vrše se na zahtev naručilaca veštačenja, a to su pravosudne institucije u Republici Srbiji i inostranstvu. Lečenje forenzičkih pacijenata obavlja se u okviru sudske mere obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi. To je humani psihijatrijski tretman čiji je cilj reintegracija ličnosti pacijenta i njegovo ponovno uključivanje u porodicu i društvo.

Vlasnik domena www.lazalazarevic.rs je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takođe vlasništvo Klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević - Beograd.